LOMLOE

La nova llei d'educació.

L'AVALUACIÓ


Aquest curs s'implenta la nova llei educativa LOMLOE i es produiran canvis en l'avaluació.

Tots els grups d'infantil i Primària, tindran dos moments d'avaluació: FEBRER I JUNY. Ja no es farà un informe d'avaluació de manera trimestral com estàvem acostumats. Així que pel febrer i pel juny hi haurà les entrevistes individuals amb les famílies on se vos informarà del procés d'ensenyament-aprenentatge dels vostres fills/es.

Pel que fa als grups d'Infantil i 1r, 3r i 5è de Primària hi haurà unes altres novetats:

  • Les famílies podreu consultar el procés d'avaluació dels vostres fills/es en qualsevol moment i durant tot el curs escolar a través el Gestib, és a dir, tendreu informació de manera continuada.

  • Els criteris d'avaluació de les àrees d'Educació Infantil seran: completament, majoritàriament, suficientment, poc i gens.

  • Els criteris d'avaluació de les àrees de 1r, 3r i 5è de Primària seran: completament, majoritàriament, suficientment, poc i gens. A final de curs les àrees tindran una qualificiació: excel·lent, notable, bé, suficient, insuficient.

Els grups de 2n, 4t i 6è d'EP enguany continuen amb les qualificacions de la mateixa manera que el curs anterior tal com ens ordenen des de la Conselleria. El curs que ve canviaran i tindran el mateix tipus d'avaluació que els grups de 1r, 3r i 5è.

Estam a la vostra disposició per a qualsevol consulta.

Bon inici de curs.


Així canviarà el curs que ve amb la nova llei educativa LOMLOE.

La nova llei educativa espanyola (LOMLOE) comportarà canvis importants en l’àmbit escolar, alguns dels quals ja s’hauran de començar a aplicar el proper curs 2022-23. En concret, són aquells que fan referència als currículums, l’avaluació i l’organització de centres, i que s’implementaran primer en els cursos senars (1r, 3r i 5è de Primària)

Un dels canvis de paradigma que planteja la normativa és la manera com s’aprèn a l’escola, perquè impulsa un ensenyament basat no tant a memoritzar continguts i replicar-los en exàmens, sinó que l’alumnat adquireixi les competències que li han de servir per a la vida. Els esborranys dels currículums, sobretot a Infantil i Primària, parlen de “matèries o àrees ”, la qual cosa facilita l’educació per projectes transversals, que inclouen diferents branques d’aprenentatge.

Un altre aspecte important que modifica la normativa espanyola és la manera d’avaluar, que anirà més enllà de les matèries aprovades o suspeses. La norma estableix una avaluació del procés d’aprenentatge “contínua, formativa i integradora” duita a terme per l’equip docent “de manera col·legiada”.

Durant aquest curs els mestres del Molí hem iniciat la revisió de l'avaluació a la nostra escola i hem dissenyat la nostra concreció curricular de centre a partir dels nous currículums.

Vos mantindrem informats.

LOMLOE, presentada per Leo HARLEM

LOMLOE, la nova llei d'educació presentada per Quim Masferrer