Matemàtica

Abril 2024

AQUEST TERCER TRIMESTRE HEM ESTAT ELABORANT RECURSOS PER AJUDAR ALS MESTRES A TREBALLAR 

LES MULTIPLICACIONS I LES DIVISIONS 

DES DE 3R A 6È D'EP.

A 3r de primària treballem els nombres de tres i quatre xifres.

Treballem la suma i la resta sempre seguint les passes anteriorment explicades i introduint els nombres de quatre xifres.

Repassem l'algoritme de l'estenedor i de l'arbre i introduïm l'algoritme de la columna (per apropar-nos  al pla vertical i  a la resta tradicional en vertical), en aquest moment els infants han comprés el concepte de restar a partir de la descomposició i estan preparats per a fer-ho en vertical.

Introduïm la multiplicació, donant molta importància a la comprensió del concepte de multiplicar. Ho relacionem amb la construcció de les taules de multiplicar (recolzant-nos en el nombre de vegades i la suma repetida), per aconseguir una bona comprensió de que són les taules de multiplicar.

A la vegada, que construïm les taules treballarem les propietats de la multiplicació.

Després introdïm l'algoritme rectangular i l'estenedor.

SUMA EN COLUMNA

RESTA EN COLUMNA

A 4t de primària treballem els nombres de quatre xifres.

Repassem la construcció de les taules de multiplicar recolzant-nos en el nombre de vegades i la suma repetida per aconseguir una bona comprensió. 

També repassem la multiplicació i els algoritmes anteriorment explicats. A continuació  introduïm altres algoritmes a partir d'aquest curs, segons en el punt en que es trobi l'alumne: l'algoritme del tauró, la tècnica italiana, la tècnica del rendondeig i doble i meitat i 

En aquest curs introduïm també la divisió i els seus algoritmes: algoritme de l' aranya i de la carretilla.

MULTIPLICACIO RECTANGULAR

MULTIPLICACIO DE 

L' ESTENEDOR

MULTIPLICACIO

DEL TAURÓ


MULTIPLICACIO 

TÈCNICA ITALIANA


MULTIPLICACIO

 TÈCNICA REDONDEIG


MULTIPLICACIO 

TÈCNICA DOBLE O MEITAT
A 5è i a 6è de primària treballem els nombres naturals i decimals.

Repassem la multiplicació i els algoritmes anteriorment explicats. A més introduïm altres algoritmes a partir del que s'hagi treballat el curs anterior i segons en el punt en que es trobi l'alumne: l'algoritme del tauró, la tècnica italiana, la tècnica del rendondeig i doble i meitat.

També repassem la divisió i els algoritmes treballats anteriorment i introduïm nous algoritmes: repartiments proporcionals i estimacions acotant resultats per divisions de dues xifres.

DIVISIO

EN ARANYA

DIVISIÓ 

EN CARRETILLA

REPARTIMENTS PROPORCIONALS

ESTIMACIONS

Febrer 2024

AQUEST TRIMESTRE HEM ESTAT ELABORANT RECURSOS PER AJUDAR ALS MESTRES A TREBALLAR LES 

MATEMÀTIQUES A 1R, 2N I 3R D'EP.

A 2n de primària treballem els nombres de dues i tres xifres.

I també repassem la suma i la resta sempre seguint les passes anteriorment explicades i introduint els nombres de dues xifres i tres xifres.

Repassem l'atgoritme de l'estenedor i de l'arbre.

A 1r de primària treballem:

                    - Els nombres de 1 a 10 amb tot tipus d'activitats de manipulació i de comptatge i una vegada assolits aquests.

                    -Introduïm els nombres de dues xifres de la següent manera. Presentació comprensió dels nombres de dues xifres. A partir d'aquí, i assegurant-nos que han assolit la comprensió dels nombres de dues xifres.

                    - Treballem tot tipus d'activitats manipulatives amb nombres de dues xifres, fent molta feina en composició i descomposició de nombres de dues xifres.

                    -Introduïm la suma i la resta sempre seguint les següents passes:

                                  1.  Comprensió del concepte de sumar i de restar.

                                  (ho farem amb situacions contextualitzades dins la seva vida quotidiana)


                   Què vol dir SUMAR? És reunir, agrupar diferents quantitats (parts) en 1 sola quantitat (tot), 

                                  també pot ser composar un tot, amb varies parts.


                   Què vol dir RESTAR? Es pot treballar com a substracció, que ès llevar una part al tot, 


                   o com a comparació que seria comparar dues parts o completar una part per arribar a 


                    l'altra part.


                                      2. Activitats prèvies a la suma i a la resta.                                      3. Algoritmes de la suma i de la resta.


                                (ho farem amb ajuda de material manipulatiu i després de fomra gràfica)


Estenedor: aprenem a sumar en estenedor o roba estesa,

 que és més senzill pels infants fer feina a nivell horitzontal.


Arbre: una vegada assolit aprenenm a sumar en arbres.

Algoritme de l'estenedor amb material multibase i pissarra blanca.

Algoritme de l'estenedor de forma gràfica en paper.

Algoritme de l'arbre amb reglets.

Algoritme de l'arbre de forma gràfica en paper.


Octubre 2023

AQUEST CURS 2023-2024, 

LA COMISSÓ HA COMENÇAT FENT UNA PRESENTACIÓ DELS MATERIALS MANIPULATIUS QUE TENIM A LES AULES PER A TOTS ELS MESTRES DEL CENTRE.

                               Reglets 

                        Material multibase

Policubs EI    Policubs EP

                         Taulell del 100 EI

              Taulell del 100 EP

                                                                                    Collarets

Octubre 2023

DURANT EL CURS 2022-2023, 

LA COMISSIÓ ES VA FORMAR EN EL CONEIXEMENT DE LES MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES EN L'ETAPA D'INFANTIL.

EN PRIMER LLOC A L'ETAPA D'INFANTIL, TREBALLEM ELS  CONCEPTES I PRINCIPIS PREVIS PER DETECTAR DIFICULTATS.

A PARTIR D'AQUÍ,  TREBALLEM LA NUMERACIÓ I EL CÀLCUL DEL 1 AL 10, MITJANÇANT DIFERENTS MATERIALS MANIPULATIUS.

AL MATEIX TEMPS, TREBALLEM PRIMERES EXPERIÈNCIES EN DIFERENTS CONTINGUTS MATEMÀTICS.