Altres

IBSTEAM

Na Joana Maria, mestra d'educació física i coordinadora del 2n cicle de l'escola, ha impartit una formació del CEP Ibsteam. Amb la formació ha acompanyat a altres mestres en el coneixement i domini del quadern del professor del Gestib.


FILOSOFIA A L'ESCOLA

Na Constança, la nostra cap d'estudis d'infantil, ha format part de la formació al CEIP St LluÍs mitjançant el CEP de Menorca, realitzant una ponència sobre filosofia a l'escola.